ALKOHOLISMI SAIRAUTENA

hyvästit alkoholille

Voin lopettaa milloin vain haluan

Jos järjestettäisiin kisa siitä, mitä lausetta päihderiippuvaiset ovat käyttäneet eniten, yllä oleva voittaisi. (Abraham J. Twerski, Riippuvuusajattelu)

”Alkoholisti on sairastunut alkoholismiin ja läheiset alkoholistiin!”

Alkoholismi on primääri, krooninen ja parantumaton sairaus (toipuminen on mahdollista), jonka kehitykseen ja oireisiin vaikuttavat geneettiset, psykososiaaliset ja ympäristölliset tekijät. Sairaus etenee usein asteittain ja johtaa kuolemaan (hoitamattomana). Siihen kuuluu luonteenomaisesti juomisen hallinnan menettäminen, ajatusten keskittyminen päihteeseen, alkoholin käyttö haitallisista vaikutuksista huolimatta sekä häiriintynyt ajattelukyky, lähinnä oman tilan kieltäminen. Jokainen näistä oireista voi  olla jatkuva tai ajoittainen” (Journal of the American Medical Association-lehti 1992/Lars Söderling, Alkoholismin aakkoset).

”Alkoholijuomien vaikutusta elimistöön voi tarkastella kahtaalta. Alkoholi (etanoli) on päihde, joka muuttaa keskushermoston toimintaa. Hermoston toiminnan muuttuminen johtaa alkoholille tyypillisiin käyttäytymismuutoksiin ja myös selittää alkoholin käyttöä ja alkoholiriippuvuuden kehittymistä. Toiseksi alkoholilla on koko elimistön toimintaan lukuisia aineevaihdunnallisia ja muita vaikutuksia, jotka voivat olla alkoholin käytön jatkuessa elimistön toimintaa vahingoittavia.” (Kalervo Kiianmaa, Pääasiana alkoholi).

”Alkoholi on riippuvuutta aiheuttavana aineena täysin rinnastettavissa huumeisiin. Sekä alkoholin että huumeiden riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet ovat pohjimmiltaan samankaltaiset, koska ne muokkaavat samoja aivojen keskeisiä mielihyvätoimintoja” (Kalervo Kiianmaa, Pääasiana alkoholi).

”Perintötekijät vaikuttavat voimakkaasti alkoholin ja muiden päihteiden käyttöön. Niillä ei tosin ole paljonkaan vaikutusta alkoholin käytön aloittamiseen, mutta huomattava merkitys aloitetun alkoholin käytön jatkumisessa ja riippuvuuden kehittymisessä. Muita alkoholin käyttöä selittäviä, kuten mielenterveydellisiä, tekijöitä voidaan pitää toissijaisina” (Kalervo Kiianmaa, Pääasiana alkoholi).

ALKOHOLIRIIPPUVUUS – ALKOHOLISMI

”Kun juominen toistuvasti häiritsee muita perheessä, työpaikalla tai ystävien keskuudessa, silloin on kyse alkoholismista”

Alkoholin toistuvasta käytöstä voi olla seurauksena alkoholiriippuvuuden – alkoholismin kehittyminen. Alkoholismi on asteittain kehittyvä, elinikäinen aivojen sairaus. Alkoholiriippuvuudessa alkoholin käytöstä tulee elämää ohjaava tekijä.

Riippuvuus käsittää kemiallisen riippuvuuden, joka lienee riippuvuuksista vaarallisin. Riippuvuus käsitää myös fyysien, psyykkisen ja sosiaalisen riippuvuuden.

Kemiallinen riippuvuus lienee vaarallisin riippuvuuden muoto, sillä siinä aivojen kemiallinen järjestelmä muuttuu ja aivot alkavat pitää normaalitilana päihteiden vaikutuksen alaisena olemista. Aivot eivät enää edes pakosti pysty tuottamaan normaalia mielihyväreaktiota.

Psyykkisessä riippuvuudessa on kysymys addiktiosta tai addiktiivisestä käyttäytymisestä. Psyykkiselle riippuvaiselle on ominaista juomisen tarve, pakonomainen halu saada alkoholia ja kykenemättömyys pidättäytyä alkoholista huolimatta sen terveydellisistä ja muista vakavista seurauksista.

Fyysinen riippuvuus ilmenee usein vasta juomisen loputtua. Fyysinen riippuvuus on vain yksi alkoholismin oireista.  Mikäli hoidamme vain fyysisen riippuvuuden oireita ja jätämme huomoimatta psyykkisen riippuvuuden, on juomisen jatkuminen lähes väistämätöntä.

Sosiaalisella riippuvuudella tarkoitetaan riippuvuutta kaveripiiristä ja suhteista, jotka rakentuvat vahvasti tai kokonaan päihteidenkäytön ympärille. Huumeet, tupakka tai alkoholi voivat olla edellytys johonkin kaveriporukkaan pääsemiselle tai ainakin niiden käyttö liittyy vahvasti näihin ihmisiin.

Alkoholismilla ymmärretään yleensä psyykkistä riippuvuutta alkoholista. Alkoholistiksi määritellään henkilö, joka on psyykkisesti riippuvainen alkoholista ja täyttää diagnostiset kansainvälisten tautiluokitusten (mm. ICD-10 ja DSM-IV) kriteerit.

Riippuvuuden määrittelyyn on olemassa esim. WHO:n julkaisema ICD-10 järjestelmän riippuvuusoireyhtymän kriteeristö, joka määritellään seuraavasti:

Kolmen tai useamman seuraavista kriteereistä on esiinnyttävä yhtäaikaisesti kuukauden ajan viimeisimpien12 kuukauden aikana tai toistuvasti, mikäli jaksot ovat kuukautta lyhyempiä.

  1. Esiintyy voimakas himo tai pakonomainen halu ottaa päihdettä
  2. Kyky hallita päihteen käytön aloittamista, määrää tai lopettamista on heikentynyt
  3. Esiintyy vieroitusoireita päihteen käytön päättyessä tai vähentyessä
  4. Sietokyky kasvaa
  5. Käyttö muodostuu elämän keskeiseksi asiaksi. Tämä voi ilmetä:
    1. muista merkittävistä kiinnostuksen kohteista tai tyydytyksen lähteistä luopumisena joko osittain
    2. tai kokonaan siten, että tuntuva osa ajasta kuluu päihteen hankkimiseen, käyttöön ja sen vaikutuksista toipumiseen
  6. Käyttö jatkuu huolimatta sen aiheuttamista kiistattomista haitoista, joistakäyttäjä on tietoinen tai joista hänen voidaan olettaa olevan tietoinen

Alkoholisti ei useinkaan ole psyykkisesti sairas vaan psyykkisesti riippuvainen alkoholista. Tämä muuttaa hänen käyttäytymistään ja suhtautumistaan ympäröivään maailmaan ja rakkaisiin ihmisiin. Hän elää omassa ”kuplassaan”, läheisten inhimillisen avun ulottumattomissa. Hänen personallisuutensa muuttuu, käyttäytyminen voi vaihtua ystävällisyydestä syyttelyyn päivästä riippuen, toisinaan hetkestä riippuen. Epäilyksen varjo seuraa häntä, häneen ei enää voi luottaa. Rehellisyyden tilalle on tullut valheiden verkko. Läheisillä on usein tunne, kuka puhuu, mitä puhuu ja tarkoittaako hän mitä sanoo tai lupaa? Todellisuus osoittautuu liian usein valheeksi.

Riippuvuutta ei koskaan saisi hoitaa keskushermostoon vaikuttavilla lääkkeillä pitkäaikaisesti. Alkoholista riippuvainen henkilö on riippuvainen myös riippuvuutta aiheuttavista lääkkeistä (Bentsodiatsepiinit tai bentsodiatsepiinien kaltaiset lääkkeet sekä riippuvuutta aiheuttavat voimakkaat kipulääkkeet).

”Alkoholisteilla on valmis riippuvuus bentsodiatsepiineihin.” (Pekka Laine, Päihdepotilaan unettomuus)

”Bentsodiatsepiineilla saisi hoitaa vain lyhytaikaista vierotustusoireistoa, mielellään valvotuissa olosuhteissa.” (Pekka Laine, Päihdepotilaan unettomuus)

MISSÄ ALKOHOLISMIA ESIINTYY?

”Terveys 2000-kyselytutkimuksen  mukaan kaikista alkoholin riskikäyttäjistä on työelämässä 85 % eli saman verran kuin työikäisistä kohtuukäyttäjistä. Pelkkä riskikäyttö ei siis syrjäytä työelämästä. Samassa tutkimuksessa todettiin, että alkoholiriippuvaisistakin henkilöistä 70 % on työelämässä (Halme ym 2008). Työssä käyvistä miehistä noin viidennes ja naisista joka kymmenes on alkoholin ongelmakäyttäjiä.” (Tiina Kaarne, Pääasiana alkoholi).

Yli 10 vuoden työkokemukseeni pohjaten, arvioni on että n. 90% alkoholismia sairastavista henkilöistä on perheellisiä ihmisiä.

Alkoholismi on siis sairaus joka suoraan tai välillisesti koskettaa lähes jokaista suomalaista. Henkilökohtainen ongelma, se on asia joka meidän pitäisi 2010-luvulla kuopata ja unohtaa.

Sivustollamme kirjoitamme pääsääntöisesti alkoholismista. Asiaa voidaan ja pitää tarkastella myös laajemmin, silloin puhutaan päihderiippuvuudesta = alkoholismi, huumausaineriippuvuus ja lääkeaineriippuvuus.

Päihteellä ei ole merkitystä. Eroavaisuuksia on päihteen käyttöympäristössä ja siinä, onko päihde laiton vai laillinen. Tämä tuo osaltaan mukana eroavaisuuksia päihteidenkäytön seurauksiin.

Mikäli mietit onko lähipiirissäsi päihderiippuvuutta sairastava henkilö tai olet asian suhteen yhtään epävarma, niin suosittelen lukemaan Juha Kemppisen kirjoittamat tekstit, Alkoholismin varhaisvaiheet, Alkoholismin keskivaiheet ja Alkoholismin myöhäisvaiheet. Nämä tekstit ovat varmasti sinulle silmiä avaavat ja saat varmuuden omille näkemyksille ja tuntemuksille. Voit todeta, olin oikeassa.

Edellä mainitut teksti löytyvät osoitteesta:

juhakemppinen.fi/index.php?id=vjh9cfx00vamh0

juhakemppinen.fi/index.php?id=tlupcg2kiuq64y